Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu postępowania dot. realizacji inwestycji drogowej PDF WYDRUK E-mail
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.11d. ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267)

STAROSTA LESZCZYŃSKI
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.: ,,Budowa ulicy Strażackiej w Bukówcu Górnym – drogi kategorii gminnej o długości 233,14 m (droga nieprzelotowa klasy D zakończona placem do zawracania 20,0 x 20,0 m).
 
Projektowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych nieruchomościach gruntowych:
   
    a).  nieruchomości dla których dokonano podziału.
          Działki oznaczone numerami: 159 (159/1,159/2), 161/4 (161/6,161/7), 161/5 (161/8,161/9),
          162/1 (162/3, 162/4), 162/2 (162/5,162/6) i 163/2, (163/3,163/4) położone w  jednostce  
          ewidencyjnej Włoszakowice, obręb Bukówiec Górny  (arkusz 2). W nawiasach podano
          numerację działek po podziale, przy czym numery wytłuszczone stanowić będą działki  
          znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji. Działki znajdujące się
          w liniach rozgraniczających teren inwestycji zostaną przejęte na rzecz Gminy Włoszakowice.    
          Termin przejęcia działek na rzecz Gminy zostanie określony w decyzji o zezwoleniu na
          realizację inwestycji drogowej.  
    b).  nieruchomości  niezbędne do dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu
          Działki oznaczone numerami: 161/5 (161/9), 162/1 (162/4), 162/2 (162/6), 163/2 (163/4), 502/2
          i 162/1 (162/4) położone w jednostce  ewidencyjnej Włoszakowice, obręb Bukówiec Górny
          (arkusz 2), gdzie w nawiasach podano numerację działek po podziale.


Jednocześnie zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie, Leszno, Pl. Kościuszki 4 - Wydział Architektury i Budownictwa w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 - stu dni od dnia publicznego  ogłoszenia.         


Z up. STAROSTY
mgr inż. Jakub Rzeźniczak
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
 
wstecz   dalej »