Egzekucja opłaty śmieciowej w gminie PDF WYDRUK E-mail
Z dniem 1 lipca 2013 roku gminy przejęły nowy obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Zadanie to gmina finansuje z otrzymywanej od właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość stawki  i terminy wpłat opłaty ustalono  w uchwale  Rady Gminy Włoszakowice nr XXI/159/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i w uchwale Rady Gminy Włoszakowice nr XXI/161/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości składa deklaracje, w której deklaruje wysokość opłaty i wpłaca bez wezwania ww. opłatę w ustalonych terminach.
Jeśli wierzyciel (organ podatkowy) stwierdzi niespełnienie obowiązku podatkowego (brak wpłaty) wystawia i przesyła pisemne upomnienie. Koszt upomnienia wynosi 11,60 zł (na dzień 30.06.2014 r.).
Jeśli nadal ww. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie została uregulowana wystawiany jest tytuł wykonawczy. Tytuł wykonawczy skierowany jest do egzekucji.
Zgodnie z art. 6qa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013 roku nr 1399 ze zmianami) Wójt jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych (z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości) w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli:
- egzekucji z wynagrodzenia za pracę,
- egzekucji ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego, ubezpieczenia społecznego, renty socjalnej,
- z rachunków bankowych oraz innych wierzytelności pieniężnych.
W chwili obecnej rozpoczęto proces wystawiania tytułów wykonawczych w stosunku do osób zobowiązanych do wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a które opłaty tej nie zapłacili.
Koszty egzekucyjne są następujące:
- za zajęcie wynagrodzenia za pracę 4% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej niż 2,50 zł,
- za zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego 4% egzekwowanej należności, nie mniej niż 1,40 zł,
- za zajęcie innych wierzytelności pieniężnych, nie mniej niż 4,20 zł,
- opłata manipulacyjna 1% egzekwowanej należności objętej każdym tytułem wykonawczym, nie mniej niż 1,40 zł,
- koszty upomnień,
- wydatki egzekucyjne, czyli koszty faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem
   egzekucji.
Przykład. Zaległość wynosi 100,00 zł  (zajęcie wynagrodzenia za pracę):
 za zajęcie wynagrodzenia - 4,00 zł, opłata manipulacyjna - 1,40 zł,  koszty upomnienia – 2 x 11,60 czyli 23,20 zł,  koszty poniesione  - 4 x 4,00 zł czyli 16,00 zł, razem 44,60 zł dodatkowych kosztów. Łączna kwota podlegająca egzekucji wynosi  144,60 zł.
Każdy, kto nie płaci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (a ma taki obowiązek), musi liczyć się z dodatkowymi kosztami i egzekucją opłaty.

Włoszakowice, 09.07.2014    
                                                                                                                    
Kierownik Biura Księgowości Podatkowej
Danuta Poloszyk
 
wstecz   dalej »