W這szakowice: Rozbudowa 字odowiskowego Domu Samopomocy we W這szakowicach PDF WYDRUK E-mail

Numer og這szenia: 250810 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina W這szakowice , ul. Karola Kurpi雟kiego 29, 64-140 W這szakowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5252999, faks 065 5370106.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.wloszakowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Rozbudowa 字odowiskowego Domu Samopomocy we W這szakowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: 1) roboty rozbiórkowe, 2) wykonanie posadzek, 3) wykonanie 軼ianek dzia這wych, 4) wykonanie ok豉dzin wewn皻rznych 軼ianek i sufitów, 5) osadzenie stolarki drzwiowej, 6) wykonanie instalacji c.o. , wod-kan. i wentylacji mechanicznej, 7) wykonanie instalacji elektrycznej, 8)wykonanie przy陰cza wodno-kanalizacyjnego,9) roboty malarskie..

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45.21.50.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 01.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ka盥y Wykonawca musi wnie嗆 wadium w wysoko軼i 8.000,00 z, s這wnie: osiem tysi璚y z這tych 00/100

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje minimum 1 osob posiadaj帷 odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pe軟ienia funkcji kierownika budowy b璠帷ych przedmiotem niniejszego zamówienia. Osoba wyznaczona na kierownika budowy musi posiada aktualne za鈍iadczenie o przynale積o軼i do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) lub równowa積e uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i - je瞠li jest to wymagane - ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej. Ocena spe軟iania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formu陰 spe軟ia - nie spe軟ia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada op豉con polis lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot co najmniej 100 000 z (s這wnie: sto tysi璚y z這tych tysi璚y). Ocena spe軟iania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formu陰 spe軟ia - nie spe軟ia

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • wykaz osób, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;
 • op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiotów, które b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zamówienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre郵onym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. O鈍iadczenie o realizacji zamówienia si豉mi w豉snymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udzia貫m podwykonawców. Niedo陰czenie do oferty przedmiotowego o鈍iadczenia równowa積e jest z wykonywaniem zamówienia przez Wykonawc samodzielnie. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udzia貫m podwykonawców do oferty nale篡 do陰czy dokumenty, o których mowa w rozdziale 10 ust. 2 i 3 odpowiednio do z這穎nego o鈍iadczenia (za陰cznik nr 5 do SIWZ lit. a/b). 2. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wloszakowice.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: www.wloszakowice.pl.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urz璠u Gminy W這szakowice ul. K.Kurpi雟kiego 29, 64 - 140 W這szakowice (pok. 104).

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie

 

 

Za陰czniki:

I. Specyfikazja Istotnych Warunków Zamówienia
    za陰czniki do SIWZ:
    1. Za陰cznik nr 1:  formularz „OFERTA”,   
    2. Za陰cznik nr 2: formularz „O名IADCZENIE” o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu,
    3. Za陰cznik nr 3: formularz „O名IADCZENIE” o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania,
    4. Za陰cznik nr 4: formularz „O名IADCZENIE” o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do grupy kapita這wej,
    5. Za陰cznik nr 5: formularz „O名IADCZENIE” o realizacji zamówienia si豉mi w豉snymi    albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udzia貫m podwykonawców/ podanie nazw (firm) podwykonawców na którego zasoby powo逝j si Wykonawca,   
    6. Za陰cznik nr 6: formularz „WYKAZ OSÓB”,   
    7. Za陰cznik nr 7:  formularz  „O名IADCZENIE”,  瞠  osoby,  które  b璠 uczestniczy    w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadaj wymagane uprawnienia,   
    8. Za陰cznik nr 8: wzór umowy,   
    9. Za陰cznik nr 9:  kosztorysy  ofertowe  - przedmiar,
  10. Za陰cznik nr 10: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.   
II. Dokumentacja projektowa


 
wstecz   dalej »