informacja o wyborze oferty-przewozy uczniów PDF WYDRUK E-mail

Włoszakowice, dnia 01.08.2014roku
Nr B-NiB.2710.6.2014
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                                              

Zamawiający – Gmina Włoszakowice informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn; „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2014/2015”.

złożone zostały następujące oferty:

Oferta Nr 1 – Oferta złożona przez: Usługi Transportowe Kazimierz Samelczak, 64-140 Włoszakowice, Bukówiec Górny ul. Powst.Wlkp. 149,  spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Cena ofertowa: cena brutto oferty część I trasa nr 1 i nr 2 – 4,31zł/km, cena brutto oferty część II trasa nr 3 – 3,23zł/km

Oferta Nr 2 – Oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o. ul. Narutowicza 76, 64-100 Leszno,  spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Cena ofertowa: cena brutto oferty część II trasa nr 3 – 3,18zł/km

Oferta Nr 3 – Oferta złożona przez: Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Wolsztyńska 11, 64-140 Włoszakowice,  spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Cena ofertowa: cena brutto oferty część II trasa nr 3 – 2,98zł/km

2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:

Oferta Nr 1: część I otrzymała 100 pkt (najniższa cena)    
Oferta Nr 1: część II
2,98zł

--------    x 100 =92,3 pkt

3,23zł

Oferta Nr 2: część II

2,98 zł

---------   x 100 =93,7 pkt

3,18 zł

Oferta Nr 3: część II otrzymała 100 pkt (najniższa cena)

W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca:  część I przedmiotu zamówienia Firma Usługi Transportowe Kazimierz Samelczak, 64-140 Włoszakowice, Bukówiec Górny ul. Powst. Wlkp. 149, który spełnił wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zaproponował najniższą cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny oferty; 

część II przedmiotu zamówienia Firma Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Wolsztyńska 11, 64-140 Włoszakowice, który spełnił wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zaproponował najniższą cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny oferty.                                          

                                        

Wójt Gminy Włoszakowice

Stanisław Waligóra

 
wstecz   dalej »