Wyprawka Szkolna 2014 PDF WYDRUK E-mail

Z dniem 31 lipca 2014 r. wesz這 w 篡cie opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycj 1024 rozporz康zenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegó這wych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr璚zników i materiaów edukacyjnych.   

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podr璚zników, a w przypadku uczniów z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepe軟osprawno軼iami sprz篹onymi, w przypadku gdy jedn z niepe軟osprawno軼i jest upo郵edzenie umys這we w stopniu umiarkowanym lub  znacznym – tak瞠 zakup materiaów edukacyjnych.

 

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana jest dla uczniów:

 • klas II-III i VI szko造 podstawowej,
 • klas II-III i VI ogólnokszta販帷ej szko造 muzycznej I stopnia,
 • klas III szko造 ponadgimnazjalnej: zasadniczej szko造 zawodowej, liceum ogólnokszta販帷ego i technikum,
 • klas VI ogólnokszta販帷ej szko造 muzycznej II stopnia,
 • klas VI ogólnokszta販帷ej szko造 sztuk pi瘯nych, klasie III liceum plastycznego,
 • klas III lub IX ogólnokszta販帷ej szko造 baletowej
oraz dofinansowania zakupu podr璚zników do kszta販enia ogólnego, w tym podr璚zników do kszta販enia specjalnego lub podr璚zników do kszta販enia w zawodach, dopuszczonych do u篡tku szkolnego przez ministra w豉軼iwego do spraw o鈍iaty i wychowania, dla uczniów:
 • s豉bowidz帷ych,
 • nies造sz帷ych, 
 • s豉bos造sz帷ych,
 • z niepe軟osprawno軼i ruchow, w tym afazj,
 • z autyzmem, w tym z zespo貫m Aspergera,
 • z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • z niepe軟osprawno軼iami sprz篹onymi, w przypadku gdy jedn z niepe軟osprawno軼i jest niepe軟osprawno嗆 wymieniona powy瞠j
posiadaj帷ych orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami), ucz瘰zczaj帷ych w roku szkolnym 2014/2015 do szkó dla dzieci i m這dzie篡: szkó podstawowych (z wyj徠kiem klas I), gimnazjów, szkó ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkó zawodowych, liceów ogólnokszta販帷ych, techników, techników uzupe軟iaj帷ych lub szkó specjalnych przysposabiaj帷ych do pracy dla uczniów z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepe軟osprawno軼iami sprz篹onymi, lub do ogólnokszta販帷ych szkó muzycznych I stopnia (z wyj徠kiem klas I), ogólnokszta販帷ych szkó muzycznych II stopnia, ogólnokszta販帷ych szkó sztuk pi瘯nych, liceów plastycznych lub ogólnokszta販帷ych szkó baletowych.
W przypadku uczniów z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepe軟osprawno軼iami sprz篹onymi, w przypadku gdy jedn z niepe軟osprawno軼i jest upo郵edzenie umys這we w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje równie zakup materiaów edukacyjnych.

Materia edukacyjny (art.3 pkt 24 ustawy z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty  - Dz. U. z 2004 .r Nr 256, poz. 2572 z pó幡. zm.) – nale篡 przez to rozumie materia zast瘼uj帷y lub uzupe軟iaj帷y podr璚znik, umo磧iwiaj帷y realizacj programu nauczania, maj帷y posta papierow lub elektroniczn. Materia豉mi edukacyjnymi s w szczególno軼i ksi捫ki pomocnicze, karty pracy, 獞iczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupe軟ianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.

Wy瞠j wymienieni uczniowie ucz瘰zczaj帷y w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szko造 podstawowej, maj prawo do otrzymania pomocy w formie pe軟ego dofinansowania do zakupu materiaów edukacyjnych, w przypadku gdy nie korzystaj z podr璚znika zapewnionego przez Ministra - „Nasz Elementarz”.
W 2014 r. do programu w陰czeni zostali uczniowie s豉bos造sz帷y, z niepe軟osprawno軼i ruchow, w tym z afazj, z autyzmem, w tym z zespo貫m Aspergera. Dla tych uczniów przewiduje si dofinansowanie do podr璚zników do kszta販enia ogólnego lub podr璚zników do kszta販enia zawodowego, bez mo磧iwo軼i uzyskania dofinansowania do podr璚zników do kszta販enia specjalnego (brak podr璚zników dla tej grupy uczniów).
Tym samym program obejmuje pomoc wszystkich uczniów posiadaj帷ych orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego, z wyj徠kiem uczniów niewidomych, dla których podr璚zniki zapewnione s w odr瑿nym trybie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podr璚zników (a w przypadku uczniów z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepe軟osprawno軼iami sprz篹onymi, w przypadku gdy jedn z niepe軟osprawno軼i  jest upo郵edzenie umys這we w stopniu umiarkowanym lub znacznym – równie materiaów edukacyjnych) b璠zie przys逝giwa ze wzgl璠u na jedno z poni窺zych kryteriów:
1)  uczniom pochodz帷ym z rodzin spe軟iaj帷ych kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 鈍iadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zmianami), tj. 539 z na osob w rodzinie;
2)  uczniom pochodz帷ym z rodzin niespe軟iaj帷ych ww. kryterium dochodowego, w przypadkach okre郵onych w art. 7 (np. bezrobocia, niepe軟osprawno軼i, d逝gotrwa貫j lub ci篹kiej choroby, bezradno軼i w sprawach opieku鎍zo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zw豉szcza w rodzinach niepe軟ych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo貫cznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami), na podstawie decyzji dyrektora szko造, do której ucz瘰zcza ucze.
3)  uczniom niepe軟osprawnym:
 • s豉bowidz帷ym,
 • nies造sz帷ym,
 • s豉bos造sz帷ym,
 • z niepe軟osprawno軼i ruchow, w tym afazj,
 • z autyzmem, w tym z zespo貫m Aspergera,
 • z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepe軟osprawno軼iami sprz篹onymi, w przypadku gdy jedn z niepe軟osprawno軼i jest wymieniona wy瞠j,

ucz瘰zczaj帷ych w roku szkolnym 2014/2015 do szkó dla dzieci i m這dzie篡. Podstaw do skorzystania z pomocy przez wy瞠j wymienionych uczniów jest orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia  7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z pó幡. zm.).
W przypadku, kiedy ucze spe軟ia wi璚ej ni jedno z powy窺zych kryteriów do obj璚ia pomoc w formie dofinansowania zakupu podr璚zników - decyzj w sprawie jego wyboru pozostawia si wnioskodawcy.

Sposób realizacji Programu:
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zast瘼czych, a tak瞠 nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgod przedstawiciela ustawowego lub rodziców zast瘼czych. Wniosek  nale篡 z這篡 do dyrektora szko造, do której b璠zie ucz瘰zcza ucze w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 15 wrze郾ia 2014 r. (formularz wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podr璚zników mo積a pobra równie w sekretariatach zespoów szkó gminy W這szakowice)
Do wniosku nale篡 za陰czy, w zale積o軼i od sytuacji, za鈍iadczenie (b康 kserokopi decyzji) o pobieraniu zasi趾u rodzinnego wraz z dodatkami lub za鈍iadczenia, a w wyj徠kowych sytuacjach o鈍iadczenie o wysoko軼i dochodów, uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spe軟ia kryterium dochodowego, lecz znajduje si w trudnej sytuacji 篡ciowej) lub orzeczenia o potrzebie kszta販enia specjalnego wydanego przez publiczn poradni psychologiczno – pedagogiczn.
Zwrot kosztów zakupu podr璚zników, a w przypadku uczniów z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym równie materiaów edukacyjnych, nast瘼uje po przed這瞠niu dowodu zakupu do wysoko軼i warto軼i pomocy okre郵onej w rozporz康zeniu.
Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zast瘼czego, rachunek, paragon lub o鈍iadczenie o zakupie odpowiednio podr璚zników i materiaów edukacyjnych. Do o鈍iadczenia nale篡 do陰czy informacj o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rz康owego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna”.
 W przypadku  zbiorowego zakupu podr璚zników zwrot kosztów nast瘼uje po okazaniu dowodu zakupu zawieraj帷ego nast瘼uj帷e informacje:
1)  imi i nazwisko ucznia,
2)  klasa do której ucze b璠zie ucz瘰zcza w roku szkolnym 2014/2015,
3)  adres szko造,
4)  wykaz zakupionych podr璚zników,
5)  kwota zakupu,
6)  data zakupu,
7)  czytelny podpis podmiotu dokonuj帷ego zakupu.

Do pobrania:

 1. Rozporz康zenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegó這wych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr璚zników i materiaów edukacyjnych (Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1024)
 2. Formularz wniosku o udzielenie pomocy finansowej
 3. Tabela kwot dofinansowania zakupu podr璚zników
 
wstecz   dalej »